BROWCHITECT

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de schoonheidssalon en een cliënt waarop de schoonheidssalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


Te laat komen of niet opdagen

Wanneer U meer dan 20 minuten te laat komt voor uw behandeling zonder waarschuwing, zal Browchitect een bepaald bedrag* van de behandelingskost in rekening brengen. Hiervoor krijgt een no show mail.

In deze mail wordt uitgelegd hoe u dit in orde kan maken.

Er kan steeds een nieuwe afspraak gemaakt worden na het betalen van het openstaande bedrag.

 

*Het bedrag hangt af van het soort behandeling.

Wij brengen 30 percent in rekening bij het niet opdagen of te laat komen op de afspraak.

 

Afspraken annuleren

 Alle afspraken kunnen geannuleerd worden tot 48 uur op voorhand. 

Annuleert u binnen de 48 uur voor de behandeling dan houden we het voorschot dat u betaalde in.

U kan te allen tijde een nieuwe afspraak inplannen maar hiervoor dient u een nieuw voorschot te betalen.


Voorschot

 

Voor alle behandelingen wordt een voorschot gevraagd. Deze bedraagt 30 percent van de totale behandeling.

het bedrag van het voorschot wordt in mindering gebracht bij de behandeling.

Indien de afspraak geannuleerd wordt, kan dit bedrag gebruikt worden voor een andere behandeling in de periode van 6 maand na de betaling van het voorschot. 

Let op, als u de afspraak annuleert binnen de 48 uur voor de afspraak ( eender welke reden ) houden zij het voorschot in. 


Browchitect Academy

Uw inschrijving is pas definitief wanneer u de factuur betaald hebt.

Datum van deelname wordt onderling overeengekomen en vastgelegd per mail.

Bij annulering op minder dan 14 dagen van deze overeengekomen datum storten we maar 70 percent van het gehele bedrag terug.


After en pre-care

Bij het boeken van een behandeling ontvangt de cliënt telkens de nodige informatie omtrent de procedure die voor de behandeling in kennis gebracht wordt.

Hetzij schriftelijk of mondeling. 
Ook vindt u alle informatie omtrent de behandeling op onze website  www.browchitect.be

Na behandelingen wordt telkens duidelijk de aftercare procedure besproken.

Bij semi permanente make-up behandelingen wordt een gratis aftercare pakket voorzien. 

Bij vragen of twijfels is het ten zeerste aangeraden om per direct contact op te nemen met Browchitect (dit kan via telefoon,whatsapp,mail of kom persoonlijk langs)

In geval van complicaties of bijwerkingen dient de cliënt direct contact op te nemen met Browchitect. Dit is van groots belang. De schoonheidsspecialiste zal op basis van de complicaties en haar kennis omtrent de behandeling, de passende maatregelen adviseren. 

Browchitect staat niet in voor de gevolgen van het niet opvolgen van de instructies of het verkeerd gebruik van de after en pre-care procedure.

Alsook voor de gevolgen van behandelingen / advies door een andere partij op eigen initiatief, bij het optreden van complicaties.


Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de schoonheidssalon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De schoonheidssalon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart.
De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


Verantwoordelijkheid

De cliënt heeft een eigen verantwoordelijkheid om de nodige zorg in acht te nemen om schade aan haar persoon te voorkomen. 

Browchitect is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan de cliënt. Hetzij dat deze schade opzettelijk werd toegebracht.

Deze aansprakelijkheidsuitsluiting omvat alle mogelijke schade ten gevolge van een behandeling uitgevoerd door Browchitect.

Browchitect zal geen correctieve behandelingen uitvoeren ten gevolge van schade of complicaties aangebracht door een andere partij. Alsook kan Browchitect het uitvoeren van een behandeling weigeren in onderstaande situaties :

- Wanneer de cliënt niet tevreden is over een behandeling uitgevoerd door een andere partij. 

- Wanneer de cliënt zwanger is of last heeft van medische complicaties

- Wanneer de schoonheidsspecialiste allergieën of huidirritaties opmerkt die een invloed kunnen hebben op de behandeling en het eindresultaat van deze behandeling.


Garantie

Browchitect geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten.
Deze garantie vervalt indien:
- De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt
- De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
- De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
- De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.


Beschadiging & diefstal

Browchitect heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Browchitect meldt diefstal altijd bij de politie.
 

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de schoonheidssalon en de behandelende schoonheidsspecialiste. De schoonheidssalon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de schoonheidssalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de schoonheidssalon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.


Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.
Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Browchitect het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.
 

Recht

Op elke overeenkomst tussen de schoonheidssalon en de cliënt is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Door het boeken en ondergaan van behandelingen uitgevoerd door Browchitect gaat de cliënt akkoord met alle algemene voorwaarden hier omschreven.